Make your own free website on Tripod.com
ESEI-TUTORIAL-UJIAN-SOALAN PEPERIKSAAN
Bahagian ini mengandungi tutorial-tutorial, topik-topik esei dan soalan-soalan peperiksaan tahun lepas. Contoh-contoh menjawab telah disediakan untuk beberapa tutorial, esei dan soalan peperiksaan. Namun demikian, pelajar-pelajar tidak harus menganggap contoh-contoh jawapan tersebut sebagai muktamad sebab memang ada bayaka pendekatan untuk mejawab sesuatu soalan. Contoh-contoh jawapan hanya disediakan untuk memberi panduan kepada pelajar supaya mereka tidak menyeleweng apabila menjawab sesuatu soalan.

Pelajar-pelajar juga dinasihatkan supaya merujuk kepada katalog soalan-soalan peperiksaan tahun lepas yang disimpan di Perpustakaan USM.

Pelajar-pelajar yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi saya di alamat berikut atau email saya:

Prof. Madya Dr Chan Ngai Weng
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang
Malaysia

E-mail nwchan@usm.my

******************************************************************************************
TOPIK-TOPIK ESEI

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Pendaftaran SoalanSoalan Esei*
HGF 223 CUACA DAN IKLI    

* Setiap ESEI hanya boleh didaftar oleh seorang pelajar sahaja.   
1 Terangkan secara terperinci polapola taburan bahangan sedunia. Bincangkan bagaimana sistem bumiatmosfera mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan.
2 Bincangkan teoriteori kerpasan yang telah dibentangkan untuk menjelaskan proses pembentukan kerpasan.
3 Angin Monsun Timur Laut meniup dari Siberia ke kepulauan Australia pada bulan-bulan November hingga Mac. Huraikan daya-daya yang telah mempengaruhi tiupan angin tersebut.
4 Terangkan pola taburan tekanan dan angin pada skala dunia.
5 Beri satu ulasan lengkap tentang sistemsistem pengelasan iklim Koppen dan Thornthwaite.
6 "Agrometeorologi merupakan satu bidang kajian yang cuba mengaitkan beberapa parameter cuaca dan iklim dengan semua peringkat perkembangan dan pertumbuhan tanaman di mana faktor bahangan suria paling nyata kesannya".          
7 Merujuk kepada pernyataan di atas, bincangkan pengaruh bahangan suria terhadap tumbesaran tanaman dengan berasaskan kepada pembahagian spektrum elektromagnet.
8 Dengan merujuk kepada contohcontoh tertentu bincangkan bagaimana beberapa unsur cuaca dan iklim yang berlainan telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.
9 Bincangkan bagaimana manusia telah mempengaruhi iklim di kawasan bandarbandar besar dunia.  Gunakan contohcontoh tempatan dan luar negeri untuk memperkuatkan perbincangan anda.
10 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk kepada contohcontoh tertentu, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.
11 Apakah yang dimaksudkan dengan "Pencemaran Udara"?  Bincangkan secara terperinci bagaimana pencemaran udara telah mempengaruhi cuaca dan iklim setempat.
12 Di atas sebuah peta dunia, huraikan taburan polapola tekanan udara sedunia bagi musim panas dan musim dingin. Terangkan bagaimana pola-pola tekanan tersebut mempengaruhi pola-pola angin permukaan.
13 Dengan merujuk kepada suatu kawasan tertentu, bincangkan bagaimana pola taburan zonzon tekanan udara pada bulanbulan yang berlainan dapat mempengaruhi tiupan Angin Monsun.
14 Bincangkan bagaimana sistem angin monsun dapat mempengaruhi geografi fizikal Malaysia.
15 Bincangkan bagaimana sistem angin monsun dapat mempengaruhi geografi manusia di Malaysia.
16 Dengan menggunakan contoh-contoh tertentu, bincangkan bagaimana musim-musim berlainan di Malaysia dapat mempengaruhi berbagai aktiviti manusia di Malaysia.
17 Bincangkan bagaimana sistem angin monsun dapat mempengaruhi iklim di benua kecil India.
18 Bincangkan bagaimana sistem angin monsun dapat mempengaruhi berbagai unsur iklim di Asia Tenggara.
19 Bincangkan bagaimana sistem angin monsun dapat mempengaruhi taburan hujan musiman di Asia Selatan.
20 Sebab utama bencana banjir berlaku di Malaysia adalah pengaruh sistem angin monsun. Bahaskan.
21 Dekad-dekad 1980 dan 1990 mampamirkan kemerosotan kualiti alam sekitar di kebanyakan temapt di Malaysia. Wawasan 2020 yang menitikberatkan kemajuan pesat dan pencapaian taraf negara industri baru (NIC) akan mengekalkan tren ini, bahkan ianya akan merosotkan lagi kualiti alam sekitar. Bahaskan.
22 Empangan Bakun telah dituduh sebagai satu bencana ekologi oleh pihak-pihak pencinta alam. Buatkan satu analisis kos-faedah dengan membahaskan faedah-faedah dan kos-kos negatif projek tersebut.
23 Bincangkan bagaimana projek Empangan Bakun berupaya mempengaruhi berbagai unsur cuaca dan iklim apabila ianya disiapkan nanti.
24 Katakan anda ialah Menteri yang akan menentukan kelulusan atau penolakan projek Empangan Bakun. Apakah keputusan anda? Gunakan alasan-alasan dan fakta-fakta untuk menyokong keputusan anda.
25 Kuasa letrik hidro telah dikatakan merupakan satu jenis tenaga yang bersih, iaitu "environmentally friendly" atau tidak membahayakan alam sekitar. Dengan membandingkan kesan-kesan jenis tenaga ini dengan jenis-jenis yang lain, terangkan adakah anda bersetuju atau tidak dengan kenyataan tersebut.
26 Bincangkan bentukbentuk tenaga dan lembapan yang wujud di dalam Sistem BumiAtmosfera. Dengan merujuk kepada perkaitan di antara tenaga dan lembapan, huraikan bagaimana perubahan   berlaku di antara setiap bentuk tenaga dan lembapan.
27 Apakah berbezaan di antara peluwapan dan kerpasan?  Huraikan beberapa jenis peluwapan dan kerpasan yang terdapat di Malaysia.
28 "Setengah kawasan di dunia menerima jumlah bahangan matahari yang berlebihan dan setengah kawasan yang lain pula menerima jumlah yang berkurangan.  Namun begitu, tiada sebarang kawasan di dunia yang menjadi semakin panas ataupun semakin sejuk."
29 Dengan sebuahpeta dunia, huraikan pola-pola taburan bahangan matahari sedunia dan bincangkan bagaimana Sistem BumiAtmosfera mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan pendek.
30 Dengan merujuk kepada contohcontoh di Malaysia bincangkan bagaimana iklim telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.
31 Dengan merujuk kepada contohcontoh dari merata tempat di dunia, huraikan bagaimana unsur-unsur iklim yang berlainan telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.
32 Dengan merujuk kepada contohcontoh dari kawasan beriklim gurun di dunia, huraikan bagaimana unsur-unsur iklim yang berlainan telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.
33 Dengan merujuk kepada contohcontoh dari kawasan beriklim sejuk di dunia, huraikan bagaimana unsur-unsur iklim yang berlainan telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.
34 Sekiranya anda diminta membina sebuah rumah di Arab Saudi, apakah penyesuaian-penyesuaian yang harus diberi kepada iklim di situ? Dengan menggunakan gambarajah-gambarajah tertentu huraikan struktur-struktur seni bina yang akan anda gunakan sebagai penyesuaian.
35 Tulis satu esei bertajuk "Manusia dan pengaruhnya terhadap krisis air di Malaysia pada tahun 1998".
36 Bincangkan bagaimana unsur-unsur iklim dapat mempengaruhi kegiatan pelancongan di merata tempat di Malaysia.
37 Kawasan bandarbandar besar dunia cenderung kepada      mewujudkan ciriciri iklim dan cuaca yang istimewa. Huraikan.
38 Di atas sebuah peta dunia, terangkan secara terperinci taburan polapola tenaga bahangan sedunia.  Dengan menggunakan analisis sistem, huraikan bagaimana bumiatmosfera mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan.
39 Huraikan peredaran musim-musim tertentu di Malaysia daripada segi masa. Dengan merujuk kepada Malaysia, terangkan bagaimana kemusiman telah mempengaruhi taburan polapola hujan mengikut masa dan ruang.
40 "Sesuatu sinar bahangan matahari yang bertenaga 1.94 gram kalori satu sentimeter persegi satu minit di lapisan luar atmosfera akan dipengaruhi oleh banyak proses fizikal di dalam perjalanannya ke permukaan bumi."  Bincangkan.
41 Terangkan syaratsyarat di dalam atmosfera yang menggalakkan proses peluwapan dan bincangkan beberapa proses peluwapan yang berlainan di dunia.
42 Dengan merujuk kepada contohcontoh tertentu bincangkan bagaimana beberapa unsur cuaca dan iklim yang berlainan dapat mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan di dalam: (a) Kawasan Gurun Tropika; (b) Kawasan Khatulistiwa; dan (c)Kawasan Tundra.
43 Bincangkan unsur cahaya atau bahangan suria sebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
44 Apakah yang dimaksudkan dengan "Pulau Haba Bandar"? Dengan merujuk kepada salah sebuah bandar besar di Malaysia, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.

45 Sejak Revolusi Perindustrian, kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera telah bertambah dengan banyaknya. Senaraikan sumbersumber bahan pencemaran tersebut dan jelaskan bagaimana ia telah mempengaruhi cuaca dan iklim setempat.
46 Apakah faktorfaktor yang menentukan kadar penerimaan tenaga bahangan matahari oleh permukaan bumi? Terangkan secara terperinci pengaruh setiap faktor tersebut dengan memberikan      contohcontoh dan buktibukti tertentu.
47 Bincangkan peranan prosesproses (a) Penyerakan, (b) pemantulan, (c) Serapan, dan (d) Albedo di dalam penggunaan tenaga bahangan matahari. Terangkan bagaimana setiap proses tersebut dapat dikaitkan.
48 Baru-baru ini kejadian tanah runtuh di Genting Highlands dan banjir besar di Georgetown telah dinyatakan oleh seorang menteri kabinet sebagai "tindakan Tuhan". Apakah pendapat anda? Gunakan fakta-fakta tertentu untuk memperkukuhkan pendapat anda.
49 Bahaya dan bencana banjir kilat di Georgetown, Pulau Pinang: Satu tinjauan.
50 Bahaya tanah runtuh di Malaysia: Satu kajian khas tentang sebab-sebab kejadian dan cadangan-cadangan untuk mengatasinya.

51 Di atas sebuah peta dunia, huraikan taburan polapola tenaga bahangan sedunia. Dengan menggunakan analisis sistem, huraikan bagaimana bumiatmosfera mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan daripada segi ruang dan masa.
52 Dalam Persidangan Alam Sekitar di Rio, Brazil, telah disetujui bahawa pembalakan merebak oleh negara-negara Selatan merupakan satu sebab utama peningkatan Karbon Dioksida di dalam atmosfera. Patutkah negara-negara Selatan mematuhi kehendak negara-negara Utara untuk mengurangkan kadar pembalakan? Adakah negara-negara Utara berhak meminta negara-negara Selatan berbuat demikian walaupun hutan mereka telah pupus akibat berkurun-kurun penebangan sejak revolusi industri? Cadangkan satu penyelesaian untuk masalah ini.
53 "Setiap garislintang di atas bumi mempunyai imbangan bahangan yang tersendiri.  Ada yang merupakan sumber tenaga bahangan dan ada pula yang merupakan benaman tenaga bahangan".  Huraikan bagaimana bumi mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan walaupun setiap garislintang mempunyai imbangan yang berlainan.
54 Huraikan dayadaya yang mempengaruhi tiupan Angin Monsun di Benua Asia.  Dengan merujuk kepada Malaysia, terangkan bagaimana polapola Angin Monsun telah mempengaruhi taburan polapola hujan mengikut masa dan ruang.
55 "Sesuatu sinar bahangan matahari yang bertenaga 1.94 gram kalori satu sentimeter persegi satu minit di lapisan luar atmosfera akan dipengaruhi oleh banyak proses fizikal di dalam perjalanannya  ke permukaan bumi."  Bincangkan.
56 Terangkan syaratsyarat di dalam atmosfera yang menggalakkan proses peluwapan dan bincangkan beberapa proses peluwapan yang berlainan di dudia.
57 Bincangkan unsur cahaya sebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
58 Bincangkan unsur bahangan suria sebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
59 Bincangkan unsur lembapan sebagai satu pengaruh terhadap      tumbesaran tanaman.
60 Bincangkan unsur atmosfera sebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
61 Bincangkan unsur suhu sebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
62 Bincangkan unsur angin sebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
63 Bincangkan unsur arus lantausebagai satu pengaruh terhadap tumbesaran tanaman.
64 Apakah yang dimaksudkan dengan "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk kepada salah sebuah bandar besar di Malaysia, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.
65 Sejak Revolusi Perindustrian, kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera telah bertambah dengan banyaknya.  Senaraikan sumbersumber bahan pencemaran tersebut dan jelaskan bagaimana ia telah mempengaruhi cuaca dan iklim setempat. 21.  Di atas sebuah peta dunia, huraikan taburan polapola tekanan udara sedunia bagi bulanbulan Januari dan Julai.  Bincangkan bagaimana polapola tersebut telah mempengaruhi taburan sistem angin permukaan sedunia.
66 Dengan merujuk kepada sesuatu kawasan tertentu, bincangkan bagaimana pola taburan zonzon tekanan udara pada bulanbulan yang berlainan dapat mempengaruhi tiupan Angin Monsun.
67 Bincangkan bentukbentuk tenaga dan lembapan yang wujud di dalam sistem BumiAtmosfera. Dengan merujuk kepada perkaitan di antara tenaga dan lembapan, huraikan bagaimana perubahan   berlaku di antara setiap bentuk tenaga dan lembapan.
68 Apakah perbezaan di antara peluwapan dan kerpasan?  Huraikan beberapa jenis peluwapan dan kerpasan yang terdapat di Malaysia.
69 Dengan merujuk kepada contohcontoh tempatan dan luar negeri bincangkan bagaimana kepanasan telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.
70 Tulis satu esei bertajuk "Manusia dan pengaruhnya terhadap kitaran hidrologi".
71 Bincangkan bagaimana maklumat yang jitu tentang alam sekeliling iklimhidro dapat mempengaruhi perancangan dan pelaksanaan aktivitiaktiviti pertanian.
72 "Setengah kawasan di dunia menerima jumlah bahangan matahari yang berlebihan dan setengah kawasan yang lain pula menerima jumlah yang berkurangan.  Namun begitu tiada sebarang kawasan di dunia yang menjadi semakin panas ataupun semakin sejuk." Merujuk kepada pernyataan di atas, huraikan pola taburan bahangan matahari sedunia dan bincangkan bagaimana Sistem BumiAtmosfera mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan.
73 "Pusat bandaraya Kuala Lumpur cenderung mengalamai ciriciri iklim dan cuaca yang berbeza jika dibandingkan dengan luar bandar." Huraikan.
74 Bincangkan caracara bagaimana kegiatan-kegiatan manusia tertentu telah mengubah cuaca (tempatan) dan iklim (dunia).
75 "Senibina rumah dan bangunan di kawasan tropika panas banyak dipengaruhi oleh iklim". Bincangkan.
76 Apakah yang dimaksudkan dengan "Pencemaran Udara"?  Huraikan berbagai sumber bahan pencemaran dan cadangkan caracara untuk mengatasinya.
77 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah "Hujan Asid"? Huraikan taburan hujan asid di Semenanjung Malaysia dan jelaskan sebab-sebab dan kesan-kesannya. Cadangkan caracara untuk mengatasinya.
78 "Kadar pengeluaran hasil tanaman amat bergantung kepada kefahaman yang sempurna terhadap iklim".  Huraikan.
79 Bincangkan proses peluwapan dan kaji dengan teliti prosesproses yang berkait dengannya.
80 Senaraikan beberapa jenis nuklei peluwapan yang wujud di dalam atmosfera dan bincangkan kepentingan nuklei tersebut di dalam proses peluwapan.
81 Bincangkan peranan atmosfera sebagai satu agen pengangkutan dengan merujuk terutamanya kepada "Imbangan Tenaga Planet".
82 Bincangkan polapola taburan tekanan dan angin sedunia dan terangkan implikasinya terhadap imbangan bahangan sedunia.
83 Bincangkan secara terperinci tentang Sistem Angin Monsun di Asia Tenggara dan bagaimana angin ini telah mempengaruhi taburan hujan di Malaysia.
84 Bandingkan Sistem Pengelasan Iklim Koeppen dan Sistem Pengelasan Iklim Thornthwaite. Beri satu ulasan tentang kesesuaian keduadua sistem ini di dalam pengelasan iklim pada masa sekarang.
85 Terangkan bagaimana bahangan yang dibezakan di dalam spektrum elektromagnet dapat digunakan oleh tanaman.
86 Kajikan teoriteori proses kerpasan secara ringkas dan kemudian bincangkan teori BergeronFindeisen dan teori lagaan secara mendalam.
87 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk kepada contohcontoh tertentu dari seberang laut dan dari Malaysia, bincangkan mengapa fenomena ini berlaku.
88 Tulis satu esei bertajuk "Penyahutanan dan pengaruhnya terhadap iklim".
89 Tulis satu esei bertajuk "Perindustrian dan pengaruhnya terhadap iklim".
90 Tulis satu esei bertajuk "Pembandaran dan Iklim."
91 Huraikan secara terperinci bagaimana kegiatan manusia telah menyebabkan unsurunsur iklim berubah.
92 Dengan menggunakan contohcontoh tertentu dari Malaysia dan juga dari negeri lain, bandingkan perbezaan beberapa unsur cuaca dan iklim di antara kawasan bandarbandar besar dengan kawasan sekitarnya.
93 "Pengeluaran haba merupakan faktor yang paling penting di dalam pengubahan unsurunsur iklim di bandarbandar besar dunia".  Bincangkan.
94 Merujuk kepada bandaraya Kuala Lumpur, terangkan melalui contohcontoh tertentu bagaimana suhu dan kerpasannya berbeza dari unsurunsur iklim yang sama di Taman Templer (kawasan pinggiran yang berhutan).
95 Kenapakah ahliahli kajiklim perlu mengkaji perubahanperubahan yang berlaku kepada iklim pada zaman lampau?
96 Sejauh manakah dan kenapa cuaca dan iklim mikro di sesuatu kawasan kecil (seperti Kuala LumpurPetaling Jaya yang bersaiz 261 km2) menunjukkan sisihan penting dari kawasan yang lain di Malaysia?
97 Apakah yang difahamkan dengan "atmosfera yang tak stabil"?  Huraikan fenomenafenomena cuaca yang dihasilkan oleh keadaan atmosfera begini.
98 Apakah yang difahamkan dengan "atmosfera stabil"?  Huraikan fenomenafenomena cuaca yang dihasilkan oleh keadaan atmosfera begini.
99 Dengan merujuk  kepada salah sebuah lautan di dunia, huraikan bagaimana arus lautan dapat mempengaruhi cuaca dan iklim kawasan tanah daratan yang berhampiran.
100 Dengan merujuk kepada Lautan Pasifik, huraikan bagaimana arusarus lautan dapat mempengaruhi unsurunsur iklim di tanah daratan yang bersempadan dengan lautan tersebut.

101 Dengan merujuk kepada Lautan Atlantik, huraikan bagaimana arusarus lautan dapat mempengaruhi unsurunsur iklim di tanah daratan yang bersempadan dengan lautan tersebut.
102 Dengan merujuk kepada seluruh dunia, huraikan bagaimana arusarus lautan dapat mempengaruhi unsurunsur iklim di tanah daratan yang bersempadan dengan lautan.          
103 Huraikan proses pembentukan awan dan seterusnya senaraikan jenisjenis awan yang didapati di merata tempat di dunia.
104 Apakah yang difahamkan dengan "Zon Antara Tropika"?  Bincangkan faktorfaktor yang menyebabkan iklim berbeza dari satu tempat ke tempat lain di dalam zon tersebut.
105 Kenapakah ahliahli kajiklim dan meteorologi memerlukan      pengetahuan tentang arusarus lautan?
106 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim Khatulistiwa.  Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
107 "Kesemua kabus dan kabut adalah hasil daripada prosesproses atmosfera yang sama".  Merujuk kepada pernyataan di atas, bezakan di antara istilah kabus dan kabut dan huraikan berbagai jenis kabut di dunia.
108 Apakah yang difahami dengan istilah "Perenggan"?  Merujuk kepada kejadian fenomena tersebut di merata tempat di dunia, huraikan perkembangan unsurunsur cuaca yang dihasilkan.
109 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim gurun tropika. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
110 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim monsun tropika. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
111 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim savana. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
112 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim tundra. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
113 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim gunung. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
114 Di atas sebuah peta dunia, tandakan kawasankawasan beriklim pedalaman benua. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
115 Di atas sebuah peta dunia, tandakan kawasankawasan beriklim gurun sejuk. Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
116 Di atas sebuah peta dunia, lorekkan kawasankawasan beriklim kutub (ais kemuncak).  Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
117 Di atas sebuah peta dunia, tandakan kawasankawasan beriklim Mediterranean.  Huraikan ciriciri iklim tersebut secara terperinci.
118 Merujuk kepada salah sebuah negeri beriklim monsun tropika huraikan ciriciri iklim dan jelaskan bagaimana angin monsun telah mempengaruhi unsurunsur iklimnya.
119 Bincangkan pandangan bahawa tidak terdapat sebarang iklim yang boleh dikatakan sebagai mewakili iklim gurun lazim.
120 Apakah yang difahamkan dengan kadar tukaran suhu udara sekitar, kadar tukaran suhu adiabatik kering dan kadar tukaran suhu adiabatik tepu?  Kenapakah pengetahuan tentang kadarkadar tukaran tersebut amat penting untuk memahami keadaan cuaca setempat?
121 Apakah yang difahamkan dengan istilah:
    (a)    min suhu harian;
    (b)    min suhu bulanan;
    (c)    min suhu tahunan;
    (d)    min bezantara suhu harian;
    (e)    min bezantara suhu bulanan; dan
    (f)    min bezantara suhu tahunan.
122 Apakah yang difahamkan dengan istilah min suhu bulanan?  Huraikan bagaimana nilai ini diperolehi daripada rekodrekod suhu harian di sebuah stesen kajicuaca.
123 Apakah yang difahamkan dengan istilah min hujan tahunan?  Huraikan bagaimana nilai ini diperolehi daripada rekodrekod hujan harian di sebuah stesen kajicuaca.
124 Huraikan secara terperinci fenomena cuaca yang dikaitkan dengan sistemsistem tekanan rendah.
125 Bincangkan sebabsebab nilai min hujan tahunan jarang sekali dianggap oleh ahliahli kajiklim sebagai berguna bagi hujan berkesan.
126 Apakah yang difahamkan dengan istilah "siklon"?  Huraikan unsurunsur cuaca yang berkaitan dengan fenomena cuaca ini.
127 Apakah yang difahamkan dengan istilah "antisiklon"?  Huraikan fenomena cuaca yang berkaitan dengannya.
128 Huraikan beberapa jenis angin tempatan di negara anda.       Apakah penyebab utama anginangin tempatan tersebut?
129 Huraikan beberapa jenis angin tempatan yang terkenal di dunia.  Apakah penyebabpenyebab utama setiap jenis angin tempatan tersebut?
130 Apakah faktorfaktor yang membawa kepada perubahan iklim? Apakah tren iklim masa depan dan apakah kesan-kesannya?
131 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Bayu darat dan bayu laut". Huraikan bagaimana fenomena ini mempengaruhi aktiviti manusia di Malaysia.
132 Dengan merujuk kepada sebuah benua yang tertentu, huraikan polapola taburan tekanan musiman dan bincangkan bagaimana ianya telah mempengaruhi cuaca dan iklim benua tersebut.
133 Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera stabil dan atmosfera tak stabil?  Bincangkan fenomena cuaca yang berhubung dengan keduadua keadaan atmosfera tersebut.
134 Kesan pengaruh kegiatan manusia yang paling nyata terhadap cuaca dan iklim ialah perubahan unsurunsur cuaca dan iklim mikro akibat daripada pembinaan bandarbandar besar di dunia.  Bincangkan.
135 Bezakan di antara istilah "kelembapan mutlak" dengan istilah "kelembapan bandingan".  Huraikan keadaan cuaca yang berhubung dengan udara yang mencapai ketepuan di permukaan bumi dan berhampiran dengan permukaan bumi.
136 Bincangkan kesankesan perubahan iklim terhadap berbagai aspek geografi fizikal dan manusia. Gunakan contoh-contoh tertentu untuk memperkukuhkan perbincangan anda.
137 Tuliskan satu esei bertajuk " Iklim, Pembandaran dan Manusia".
138 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Kitaran Hidrologi"? Huraikan kepentingan kitaran hidrologi terhadap berbagai aspek cuaca dan iklim.
139 Apakah yang difahamkan dengan proses peluwapan? Apakah kepentingannya? Huraikan syaratsyarat dalam bumi dan atmosfera yang menggalakkan proses peluwapan.
140 Cuba kaitkan proses peluwapan dengan bentuk-bentuk air yang lain. Bincangkan cara-cara di mana proses peluwapan berlaku.
141 Buat satu pengelasan tentang jenisjenis awan sedunia dan bincangkan pengaruh awan terhadap cuaca dan iklim setempat.
142 "Gaya dan bentuk di dalam seni bina rumah dan bangunan dapat menggambarkan unsurunsur iklim setempat". Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada seni bina rumah dan bangunan di pantai timur Semenanjung Malaysia.
143 Tuliskan notanota mengenai istilah-istilah berikut:
    (a)    Gelombang Rossby
    (b)    Sel Hadley
    (c)    Daya Putaran Sentripetal
    (d)    Imbangan Bahangan BumiAtmosfera
    (e)    Lapisan Ozon  
144 Halkan pola-pola taburan ozon sedunia mengikut ruang dan masa. Bincangkan sebab-sebab wujudnya masalah penipisan lapisan ozon sedunia dan cadangkan cara-cara penyelesaiannya.   
145 Huraikan bagaimana beberapa kegiatan manusia telah mengakibatkan iklim di bandarbandar besar berbeza dari iklim di desa.  
146 Dengan menggunakan gambarajahgambarajah yang sesuai, huraikan sistem taburan angin permukaan sedunia. Huraikan bagaimana sistem angin permukaan dapat mempengaruhi iklim di Malaysia.
147 Dengan contohcontoh dan gambarajahgambarajah yang sesuai, bincangkan bagaimana reka bentuk rumah dan bangunan di merata tempat di dunia telah dipengaruhi oleh unsur suhu.
148 "Reka bentuk rumah dan bangunan merupakan penyesuaian manusia kepada unsur-unsur cuaca dan iklim setempat". Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada seni bina rumah dan bangunan di merata tempat di dunia.
149 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pembocoran lapisan ozon"? Bincangan bagaimana lapisan ozon mengalami pembocoran dan bagaimana ianya dapat dipemuliharakan.
150 Huraikan kesan-kesan pembocoran lapisan ozon ke atas unsur-unsur cuaca dan iklim, flora dan fauna sedunia.

151 Apakah yang difahamkan dengan "sumber mengalir" dan "sumber tabung"? Bincangkan kepentingan unsur-unsur cuaca dan iklim sebagai sumber-sumber alam semulajadi.
152 Kuala Lumpur merupakan bandaraya jutaan pertama di Malaysia. Dengan menggunakan contoh-contoh tertentu, huraikan kenapa dan bagaimana unsur-unsur cuaca dan iklimnya berbeza dari: (i) Tanahtinggi Cameron; dan (ii) Kuala Tembiling.  
153 Berdasarkan contoh-contoh dan gambarajah-gambarajah yang sesuai, huraikan bagaimana seni bina rumah dan bangunan di Australia dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca dan iklim.
154 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pemanasan Global"? Huraikah sebab-sebab fenomena tersebut berlaku dan bincangkan cara-cara untuk mengatasi fenomena itu.
155 Kenapakah unsur-unsur cuaca dan iklim tidak dianggap sebagai sumber pada masa dahulu (zaman sebeperlu dianggap sebagai sumber alam? Bincangkan bagaimana manusia dapat menggunakan unsur-unsur cuaca dan iklim sebagai sumber.
156 Kenapakah unsur-unsur cuaca dan iklim di pusat bandaraya Georgetown berbeza dari kawasan Bukit Bendera? Bincangkan.
157 Bincangkan secara terperinci bagaimana pembangunan tanah bukit di Bukit Bendera akan membawa kepada berbagai kesan negatif terhadap alam sekitar. Cadangkan bagaimana Bukit Bendera harus dibangunankan?
158 Apakah fenomena El Nino dan La Nina? Bincangkan secara terperinci bagaimana El Nino 1997/98 telah mempengaruhi rantau Asia Tenggara.
159 Apakah fenomena El Nino dan La Nina? Bincangkan secara terperinci bagaimana El Nino 1997/98 telah mempengaruhi rantau Amerika Selatan.
160 Apakah fenomena jerebu? Apakah punca-puncanya? Bincangkan secara terperinci bagaimana jerebu Julai 1997 hingga November 1997 telah mempengaruhi berbagai aspek alam sekitar dan sosio-ekonomi di Malaysia.
161 Apakah fenomena hujan asid? Apakah punca-puncanya? Bincangkan secara terperinci bagaimana hujan asid kini menjadi semakin buruk di merata tempat di Malaysia.
162 Bagaimanakah hujan asid terjadi? Huraikan bagaimana hujan asid telah mempengaruhi berbagai aspek alam sekitar dan sosio-ekonomi di Malaysia.
163 Dengan merujuk kepada kes-kes di Malaysia, bincangkan masalah-masalah utama berkaitan dengan bekalan sumber air.
164 Dengan berasaskan kepada contoh-contoh tertentu, bincangkan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap komponen-komponen utama kitaran hidrologi.
165 Bandingkan kitaran hidrologi di sesuatu hutan hujan khatulistiwa semulajadi dan kitaran hidrologi di dalam ekosistem sebuah bandaraya besar. Dengan menumpu kepada perbezaan-perbezaan utama kedua-dua kitaran tersebut, bincangkan implikasi-implikasinya.  
166 Bincangkan caracara bagaimana kegiatan manusia telah mengubah cuaca (tempatan) dan iklim (dunia).
167 "Senibina rumah dan bangunan di kawasan tropika panas banyak      dipengaruhi oleh iklim".  Bincangkan.
168 Apakah yang dimaksudkan dengan "Pencemaran Udara".  Huraikan berbagai sumber bahan pencemaran dan cadangkan caracara untuk mengatasinya.
169 "Kadar pengeluaran hasil tanaman amat bergantung kepada kefahaman yang sempurna terhadap iklim".  Huraikan.
170 Sejak Revolusi Perindustrian, kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera telah bertambah dengan banyaknya.  Senaraikan sumbersumber bahan pencemaran tersebut dan jelaskan bagaimana ia telah mempengaruhi cuaca dan iklim setempat.
171 Di atas sebuah peta dunia, huraikan taburan polapola tekanan udara sedunia bagi bulanbulan Januari dan Julai.  Bincangkan bagaimana polapola tersebut telah mempengaruhi taburan sistem angin permukaan sedunia.
172 "Kawasan bandarbandar besar dunia cenderung kepada mewujudkan ciriciri iklim  dan cuaca yang istimewa." Huraikan.
173 Tumbuhan gurun telah lama menyesuaikan diri kepada keadaan kemarau yang melampau. Berdasarkan contoh-contoh tertentu, bincangkan cara-cara penyesuaian tumbuhan gurun kepada alam sekitar kering dan yang berkurangan air.   
174 Berdasarkan analisis sistem, huraikan bagaimana tumbuhan gurun telah menyesuaikan diri kepada kemarau dan keadaan kekurangan air yang melampau.
175 Bincangkan bagaimana altitud dapat mempengaruhi taburan tumbuhan semulajadi.
176 Buat transek-transek tumbuhan berikut untuk menunjukkan sesaran spesie-spesie tumbuhan di atasnya dan jelaskan faktor utama yang telah mewujudkannya:     

(a) Di benua Afrika dari khatulistiwa ke Garisan Sartan;

(b) Dari Garisan Sartan di benua Afrika ke Bulatan Artik melalui Eropah dan tamat di Norway; dan

(c) Di benua Amerika Utara dari pantai baratnya ke pantai timurnya.   
177 "Sekiranya semua orang di bumi menjadi herbivor sahaja, biosfera bumi akan dapat menampung sesuatu populasi manusia yang lebih besar". Bincangkan kebenaran kenyataan ini dengan berpandukan kepada aliran tenaga dalam rantai makanan.  
178 Apakah yang dimaksudkan dengan "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk kepada salah sebuah bandar besar di Malaysia, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.
179 Banjir sering dinyatakan sebagai sesuatu bencana semulajadi di Malaysia. Adakah anda setuju bahawa sebab-sebab banjir adalah berpunca dari unsur-unsur semulajadi? Bahaskan.
180 Apakah ciri-ciri unik hutan hujan khatulistiwa? Huraikan pengaruh hutan tersebut terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim mikro dan makro.
181 Apakah yang difahamkan dengan istilah "biome"? Senaraikan semua biome-biome utama di dunia dan huraikan ciri-ciri utama setiap biome.  
182 Cuba kelaskan tumbuhan-tumbuhan sedunia berdasarkan keperluan air. Huraikan kepentingan air terhadap berbagai tumbuhan.
183 Bincangkan bagaimana impak manusia dapat mempengaruhi proses sesaran. Gunakan contoh-contoh dari merata tempat di dunia untuk memperkukuhkan perbincangan anda.
184 Berpandukan kepada contoh-contoh tempatan dan dari luar negeri, bincangkan bagaimana manusia telah mempengaruhi tumbuhan dan huraikan kesan-kesannya.
185 "Sekiranya manusia adalah herbivor, iaitu hanya makan bijirin, sayur dan tumbuhan hijau yang lain tanpa makan daging, bumi akan dapat menampung sesuatu populasi manusia yang lebih besar". Bincangkan kebenaran kenyataan ini.  
186 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah "ekosistem"? Huraikan kenapa ahli-ahli geografi memandang ekosistem-ekosistem semulajadi sebagai sistem-sistem sumber semulajadi.
187 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah sesaran semulajadi? Jelaskan berbagai proses sesaran dan bincangkan kebaikan dan keburukan proses tersebut.
188 Bandingkan amalan-amalan pertanian tradisi di hutan hujan khatulistiwa di Malaysia dengan amalan-amalan pertanian moden. Apakah implikasi-implikasi kedua-dua jenis pertanian terhadap alam sekitar hutan tersebut.  
189 Tumbuhan savana merupakan sejenis tumbuhan yang telah menyesuaikan diri kepada sesuatu kitaran tahunan lembap-kering. Peragutan dan pembakaran semulajadi yang frekuen adalah salah dua proses utama yang mengekalkan sifat terbuka savana dengan menindaskan tumbesaran benih-benih pokok.
190 Lembapan dan suhu merupaka unsur-unsur iklim utama yang mempengaruhi tumbesaran tumbuhan di sesuatu tempat. Bahaskan.
191 Bincangkan bagaimana teori plat tektonik dapat membantu di dalam memahami corak zon-zon gempa bumi dunia.
192 Kenapakah ahliahli kajiklim perlu mengkaji perubahanperubahan yang berlaku kepada iklim pada zaman lampau?
193 Bincangkan bagaimana kesan-kesan pembalakan secara besar-besaran yang berlaku di hutan hujan khatulistiwa mempengaruhi iklim tempatan dan global.
194 Dengan menggunakan contohcontoh tertentu dari Malaysia dan juga dari negeri lain, bandingkan perbezaan beberapa unsur cuaca dan iklim di antara kawasan bandarbandar besar dengan kawasan sekitarnya.
195 "Pengeluaran haba merupakan faktor yang paling penting di dalam pengubahan unsurunsur iklim di bandarbandar besar dunia".  Bincangkan.
196 Merujuk kepada bandaraya Kuala Lumpur, terangkan melalui contohcontoh tertentu bagaimana suhu dan kerpasannya berbeza dari unsurunsur iklim yang sama di Taman Templer (kawasan pinggiran yang berhutan).
197 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk kepada contohcontoh tertentu dari seberang laut dan dari Malaysia, bincangkan mengapa fenomena ini berlaku.
198 Tulis satu esei bertajuk "Penyahhutanan dan pengaruhnya terhadap iklim".
199 Tulis satu esei bertajuk "Perindustrian dan pengaruhnya terhadap iklim".
200 Tulis satu esei bertajuk "Pembandaran dan Iklim."

201 Huraikan secara terperinci bagaimana kegiatan manusia telah menyebabkan unsurunsur iklim berubah.
202 "Gunung berapi memberikan lebih banyak kebaikan daripada keburukan".     Dengan merujuk kepada pengaruh bencana gunung berapi terhadap iklim, kaji kenyataan di atas secara kritikal.
203 Terangkan syaratsyarat di dalam atmosfera yang menggalakkan proses peluwapan dan bincangkan beberapa proses peluwapan yang berlainan di dunia.
204 Huraikan bagaimana iklim mempengaruhi manusia dan juga bagaimana manusia dapat mempengaruhi iklim.
205 Bincangkan bagaimana maklumat yang jitu tentang alam sekeliling iklimhidro dapat  mempengaruhi perancangan dan pelaksanaan aktivitiaktiviti pertanian.
206 Tanah runtuh Genting Highlands dalam tahun 1995 telah dikatakan oleh seorang menteri kabinet sebagai berlaku akibat "Tindakan Tuhan". Bahaskan dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tanah runtuh di Malaysia.
207 Huraikan dayadaya yang mempengaruhi tiupan Angin Monsun di Benua Asia.  Dengan merujuk kepada Malaysia, terangkan bagaimana polapola Angin Monsun telah mempengaruhi taburan polapola hujan mengikut masa dan ruang.
208 "Sesuatu sinar bahangan matahari yang bertenaga 1.94 gram kalori satu sentimeter persegi satu minit di lapisan luar atmosfera akan dipengaruhi oleh banyak proses fizikal di dalam perjalanannya ke permukaan bumi."  Bincangkan.
209 Walaupun penerimaan jumlah tenaga bahangan matahari adalah tidak sekata di merata tempat di dunia, sistem bumiatmosfera dapat mencapai sesuatu keadaan keseimbangan daripada segi "input" dan "output" tenaga. Terangkan.
210 "Setiap garislintang di atas bumi mempunyai imbangan bahangan yang tersendiri.  Ada yang merupakan sumber tenaga bahangan dan ada pula yang merupakan benaman tenaga bahangan".  Huraikan bagaimana bumi mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan walaupun setiap garislintang mempunyai imbangan yang berlainan.
211 Di atas sebuah peta dunia, terangkan secara terperinci taburan polapola tenaga bahangan sedunia.  Dengan menggunakan analisis sistem, huraikan bagaimana bumiatmosfera mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan daripada segi ruang dan masa.
212 Huraikan bagaimana tenaga elektromanet mengalir dan berubah bentuk di dalam sesuatu rantai makan melalui contoh-contoh yang sesuai di dalam salah satu ekosistem di dunia. Apakah implikasi aliran bentuk-bentuk tenaga tersebut?
213 Tenaga elektromanet dapat berubah kepada berbagai bentukbentuk tenaga lain yang wujud di dalam Sistem BumiAtmosfera. Dengan menggunakan contoh-contoh tertentu, huraikan bagaimana perubahan-perubahan bentuk tenaga berlaku dan bincangkan implikasi setiap perubahan tersebut.
214 Di dalam perjalanan sesuatu sinaran matahari dari angkasa lepas ke permukaan bumi, terdapat banyak faktorfaktor yang menentukan kadar penerimaan tenaga bahangan di permukaan bumi? Bincangkan.
215 Dengan merujuk kepada contoh-contohn tertentu di Malaysia, bincangkan masalah-masalah utama berkaitan dengan sumber air.
216 Dengan merujuk kepada salah satu jenis hutan di Malaysia, bincangkan fungsi-fungsi semula jadinya.
217 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah “bahaya alam”, “bencana alam” dan “melapetaka alam”? Dengan merujuk kepada salah satu bencana alam di Malaysia, bincangkan sebab-sebabnya dan cadangkan cara-cara yang sesuai untuk mengatasinya.
218 Apakah isu-isu utama berkaitan dengan sumber air di Malaysia? Bagaimanakah setiap isu tersebut dapat diatasi?
219 Bagaimanakah fenomena “Pemanasan Global” berlaku? Apakah kesan-kesan utama terhadap Malaysia apabila pemanasan global berlaku pada pertengahan abad ke-21? Apakah cara-cara yang sesuai untuk menangani masalah itu?
220 Bagaimanakah fenomena “Hujan Asid” berlaku? Apakah kesan-kesan utama terhadap Malaysia? Apakah cara-cara yang sesuai untuk menangani masalah itu?
221 Apakah kesan-kesan utama hujan asid terhadap sumber air di Malaysia? Apakah cara-cara yang sesuai untuk menangani pengaruh hujan asid terhadap sumber air?
222 Apakah kesan-kesan utama hujan asid terhadap industri dan pertanian di Malaysia? Apakah cara-cara yang sesuai untuk mengurangkan kesan-kesan hujan asid di kedua-dua sektor tersebut?
223 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Hujan Asid” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
224 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Jerebu” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
225 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Pemanasan Global” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
226 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Pembocoran Lapisan Ozon” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
227 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Pencemaran Udara” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
228 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Pencemaran Makanan oleh racun-racun akibat penggunaan baja kimia dan racun-racun serangga” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
229 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Pencemaran Air” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
230 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Kemarau” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
231 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Banjir Kilat” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
232 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Tanah Runtuh” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
233 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “El Nino” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
234 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Hakisan Pantai” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
235 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Angin Kencang” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
236 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “La Nina” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
237 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Penyahhutanan” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
238 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mengurangkan  fenomena “Emissi Karbon Dioksida berlebihan” dan juga kesan-kesan utama akibat fenomena tersebut.
239 Cadangkan berbagai cara di mana (a) Masyarakat Antarabangsa; (b) Kerajaan (Nasional dan tempatan); Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO); dan orang ramai (individu) boleh menbantu mempercepatkan penerimaan masyarakat dunia tentang penggunaan “Bahan Api Hijau”.
240 Pada tahun-tahun kebelakangan ini, krisis air telah berlaku di merata tempat di Malaysia,     terutamanya semasa berlakunya fenomena El Nino. Bincangkan sebab-sebab yang membawa kepada krisis air tersebut dan kemukakan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.
241 Bincangkan sejauhmana proses urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat telah     membawa kepada perubahan iklim mikro. Gunakan contoh-contoh dari Malaysia dan luar     negara untuk memperkukuhkan perbincangan anda.
242 Bincangkan bagaimana hujan terbentuk dalam kitaran hidrologi dan huraikan proses pengasidan hujan dan kesan-kesannya.
243 "Jumlah tenaga suria yang diikat di dalam sistem bumi-atmosfera menentukan satu had terhadap jumlah bilangan hidupan; polapola aliran tenaga tersebut melalui ekosistemekosistem bumi pula menentukan hadhad tambahan terhadap jenisjenis hidupan di bumi" (Woodwell, 1970). Bincangkan.
244 Bincangkan bagaimana angin monsun bertanggungjawab ke atas pembahagian musim-musim di Malaysia, dan huraikan bagaimana angin monsun mempengaruhi berbagai cuaca dan ekonomi di Malaysia.     
245 Apakah yang difahamkan dengan istilah "Seni Bina Mesra Alam"? Sejauhmanakah seni bina rumah dan bangunan di Malaysia merangkumi ciri mesra alam, terutamanya mempunyai penyesuaian kepada unsur-unsur cuaca dan iklim tempatan.
246 Bincangkan bagaimana angin monsun bertanggungjawab ke atas pembahagian musim-musim di Malaysia, dan huraikan bagaimana angin monsun mempengaruhi berbagai cuaca dan ekonomi di Malaysia.
247 Bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi pola hujan musiman di Malaysia, dan huraikan pengaruhnya terhadap sektor pertanian di Asia.
248 Huraikan sebab-sebab terjadinya berbagai bencana cuaca dan iklim di Malaysia, dan bincangkan bagaimana bencana banjir dapat diatasi. Gunakan contoh-contoh dan bukti-bukti yang sah untuk menyokong perbincangan anda.
249 Bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi fenomena banjir di Malaysia, dan huraikan pengaruh banjir terhadap kehidupan orang ramai di pantai timur Semenanjung Malaysia.
250 Bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi sumber air di Malaysia, dan cadangkan cara-cara untuk memaksimumkan sumber air yang banyak semasa musim monsun.SOALAN-SOALAN PEPEROIKSAAN AKHIR TAHUN LEPAS

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

HGF 223 Cuaca Dan Iklim    
Peperiksaan Akhir Sidang 1990/1991
Semester 1

Jawab EMPAT (4) Soalan

(1) Pada tahun-tahun kebelakangan ini, krisis air telah berlaku di merata tempat di Malaysia,     terutamanya semasa berlakunya fenomena El Nino. Bincangkan sebab-sebab yang membawa kepada krisis air tersebut dan kemukakan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.
                                (25 markah)

(2) Bincangkan sejauhmana proses urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat telah     membawa kepada perubahan iklim mikro. Gunakan contoh-contoh dari Malaysia dan luar     negara untuk memperkukuhkan perbincangan anda.
                                (25 markah)

(3) (a) Bincangkan bagaimana angin monsun bertanggungjawab ke atas pembahagian musim-musim di Malaysia.
                                (12.5 markah)
(b) Huraikan bagaimana angin monsun mempengaruhi berbagai unsur cuaca dan iklim di Malaysia.
                                (12.5 markah)

(4) (a) Apakah yang difahamkan dengan istilah "Seni Bina Hijau"?

                                (12.5 markah)

(b) Sejauhmanakah seni bina rumah dan bangunan di Malaysia membayangkan penyesuaian     kepada unsur-unsur cuaca dan iklim tempatan.
                                (12.5 markah)

(5) (a) Huraikan sebab-sebab terjadinya berbagai bencana cuaca dan iklim di Malaysia.

                                (12.5 markah)

(b) Bincangkan bagaimana bencana banjir dapat diatasi. Gunakan contoh-contoh dan bukti-bukti yang sah untuk menyokong perbincangan anda.
                                (12.5 markah)


(6) "Jumlah tenaga suria yang diikat di dalam sistem bumi-atmosfera menentukan satu had terhadap jumlah bilangan hidupan; polapola aliran tenaga tersebut melalui ekosistemekosistem bumi pula menentukan hadhad tambahan terhadap jenisjenis hidupan di bumi" (Woodwell, 1970). Bincangkan.
                                (25 markah)

(7) (a) Bincangkan bagaimana hujan terbentuk dalam kitaran hidrologi.

                                (12.5 markah)

(b) Bincangkan kenapa hujan asid berlakunya dan bagaimana ianya dapat diatasi.

                                (12.5 markah)

(8) Samada: (a) Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk     kepada contohcontoh tertentu, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.

                                (25 markah)

Atau: (b) Jelaskan mengapa fenomena "Pembocoran Lapisan Ozon" berlaku dan cadangkan cara-cara untuk mengurangkannya.
                                (25 markah)

******************************************************************************************                
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

HGF 223 Cuaca Dan Iklim    
Peperiksaan Akhir Sidang 1991/1992
Semester 1

Jawab EMPAT (4) Soalan

1. Merujuk kepada krisis air berlaku sejak kebelakangan ini di Malaysia, bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya krisis air dan kemukakan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.
                                (25 markah)

2. Bincangkan sejauhmana proses urbanisasi yang pesat telah membawa kepada perubahan iklim mikro. Gunakan contoh-contoh yang sesuai untuk memperkukuhkan perbincangan anda.
                                (25 markah)

3. (a) Jelaskan pengaruh angin monsun ke atas pembahagian musim-musim di Malaysia.
                                (10 markah)

  (b) Bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi berbagai unsur cuaca dan iklim di Malaysia.
                                (15 markah)

4. (a) Apakah yang difahamkan dengan istilah "Seni Bina Hijau"?
                                (12 markah)

   (b) Bincangkan sejauhmana seni bina rumah dan bangunan di Malaysia membayangkan penyesuaian      kepada unsur-unsur cuaca dan iklim tempatan.
                                (13 markah)

5. (a) Huraikan sebab-sebab terjadinya berbagai unsur cuaca dan iklim melampau di Malaysia.

                                (12 markah)
  (b) Bincangkan bagaimana bencana banjir dapat diatasi. Gunakan contoh-contoh yang sesuai untuk menyokong hujah anda.
                                (13 markah)

6.    "Jumlah tenaga suria yang terikat di dalam sistem bumi-atmosfera menentukan satu had terhadap jumlah bilangan hidupan; polapola aliran tenaga tersebut melalui ekosistemekosistem bumi pula menentukan hadhad tambahan terhadap jenisjenis hidupan di bumi" (Woodwell,     1970). Bincangkan.
                                (25 markah)

7. (a) Jelaskan proses pembentukan hujan.
                                (10 markah)

   (b) Huraikan kejadian hujan asid dan cadangkan bagaimana ianya dapat diatasi.
                                (15 markah)

8.    Samada: (a) Apakah yang difahamkan dengan istilah "Pulau Haba Bandar"?  Dengan merujuk     kepada contohcontoh tertentu, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.
                                (25 markah)

    Atau: (b) Jelaskan mengapa fenomena "Kebocoran Lapisan Ozon" berlaku dan cadangkan cara-cara untuk mengurangkannya.
                                (25 markah)

*******************************************************************
UJIAN-UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER
Nama:____________________________
No. Metrik:_______________________


UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan   
Semester II
Sidang 1995/96


HGF 327 CUACA DAN IKLIM

UJIAN (15 % Markah Kerja Kursus)

Tarikh: 28 Januari 1997

Masa: 1 jam


----------------------------------------------- Jawab SEMUA soalan. Kertas ini mengandungi 34 soalan dalam 15 muka surat. Di manamana yang sesuai lukiskan gambarajah dan peta lakar untuk membantu huraian anda.  Apa yang dikehendaki ialah huraian yang ringkas dan tepat dengan contohcontoh yang sesuai.  Jumlah markah penuh ialah 100.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Apakah yang dimaksudkan dengan jasad hitam dan jasad kelabu?
    
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

2.    Huraikan Hukum StefanBoltzman.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

3.    Huraikan Hukum Wien.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                    (2 markah)

4.    Huraikan Hukum Planck.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                     (2 markah)

5.     Apakah yang difahamkan dengan Hukum Termodinamik Pertama dan     Kedua?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                        (2 markah)

6.    Apakah yang dimaksudkan dengan tompok-tompok matahari?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

7.    Terangkan perbezaan di antara gelombang bahangan panjang dengan     gelombang bahangan pendek.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

8.    Senaraikan bentukbentuk tenaga yang wujud di dalam sistem             bumiatmosfera  dan berikan satu contoh untuk setiap bentuk tenaga.

    (a)    Tenaga _________________Contoh _____________________

    (b)    Tenaga _________________   Contoh _____________________

    (c)    Tenaga _________________   Contoh _____________________

    (d)    Tenaga _________________   Contoh _____________________

    (e)    Tenaga _________________   Contoh _____________________

    (f)    Tenaga _________________   Contoh _____________________

    (g)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
                                                               (7 markah)

9.    Apakah yang difahamkan dengan istilah Keseimbangan Hidrostatik?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

10.    Huraikan maksudnya istilah Angkatap Suria.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                        (2 markah)

11.    Pada amnya hanya sebahagian kecil daripada jumlah tenaga sesuatu sinaran bahangan matahari  yang menembusi atmosfera dapat diserap oleh permukaan bumi.  Kenapa begini?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

12.    Apakah yang menyebabkan langit pada waktu tengahari kelihatan biru dan pada waktu senja kelihatan merah/kuning?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                         (2 markah)
SOALAN 13 15:    Huraikan secara ringkas prosesproses berikut:

13.    Albedo:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                        (2 markah)

14.    Penyerakan:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                         (2 markah)
15.    Serapan:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                       (4 markah)

16.  Pemantulan:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                               (2 markah)
                                    
17.    Bincangkan secara ringkas faktorfaktor yang mengawal kadar penyerapan bahangan matahari oleh permukaan bumi.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                     (5 markah)
18.    Apakah yang dimaksudkan dengan:
    
    (a)     Sistem Terbuka
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (b)    Sistem Tertutup
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (c)    Sistem Terpencil
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (3 markah)

19.    Dengan secara ringkas, terangkan taburan bahangan matahari di dunia mengikut garislintang.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                       (2 markah)
20.    Terangkan secara ringkas bagaimana sistem bumiatmosfera mencapai satu seimbangan daripada segi taburan bahangan matahari yang tidak sekata.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                            (2 markah)

21.    Lukis sebuah gambarajah untuk menunjukkan bagaimana lembapan     berubahubah bentuk di dalam sistem bumiatmosfera.
+----------------------------------------------------+
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
+----------------------------------------------------
                                                      (4 markah)

22.    Apakah yang difahamkan dengan konsep "Kitaran Hidrologi"?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                       (2 markah)

23.    Bincangkan maksudnya nuklei peluwapan dan kepentingannya.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                       (4 markah)

24.    Secara ringkas senaraikan beberapa jenis kumpulan awan.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                       (2 markah)

25.    (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan istilah sejatpeluhan?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________    (b)    Bincangkan faktorfaktor yang mengawal proses sejatan.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (4 markah)

26.    Terangkan secara ringkas prosesproses peluwapan berikut:

    (a)    Penyejukan Adiabatik
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


    (b)    Penyejukan Alirlintang  
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (c)    Penyejukan Bahangan               
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                         (3 markah)
                                      
27.    (a)    Apakah yang difahamkan dengan proses perpeluhan?    
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
       
    
    (b)    Huraikan faktorfaktor yang mempengaruhi kadar proses             perpeluhan.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                (4 markah)

28.    Kelembapan Mutlak
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                 (3 markah)

29.    Kelembapan bandingan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                    (3 markah)

30.    Embun
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (3 markah)31.    Takat Suhu Mengembun
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (3 markah)

32.    Isikan tempat kosong dengan nilai yang sebenar:
                                                                          (7 markah)
33.    Isikan tempat kosong dengan nilai yang sebenar:
                                                                          (4 markah)

34.    Isikan tempat kosong dengan istilah yang berkenaan:


                                                                          (5 markah)
Prof. Madya Dr Chan Ngai Weng
28 Januari 1997
*******************************************************************

Nama (Huruf Besar):____________________________
Nombor Matrik:_________________________________

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan   
Semester I
Sidang 1998/99

HGF 223 CUACA DAN IKLIM

UJIAN

Tarikh: 30 Julai 1998
Tempat: DKV
Masa: 4.00-5.00 Petang
(1 jam)

--------------------------------------------- Jawab SEMUA soalan. Kertas ini mengandungi 30 soalan dalam 17 muka surat. Di manamana yang sesuai lukiskan gambarajah dan peta lakar untuk membantu huraian anda.  Apa yang dikehendaki ialah huraian yang ringkas dan tepat dengan contohcontoh yang sesuai. Jumlah markah penuh ialah 100.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Apakah yang dimaksudkan dengan jasad hitam dan jasad kelabu?
     ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                      (4 markah)

2.    Apakah yang dimaksudkan dengan Pendekatan Sistem?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                        (2 markah)

3.    Huraikan konsep-konsep berikut dan memberi satu contoh untuk setiap     konsep:

    Sistem Terbuka:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    Sistem Tertutup:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    Sistem Terpencil:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (3 markah)

4.    Huraikan Hukum Planck.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (3 markah)

5.    Apakah yang difahamkan dengan Hukum Termodinamik Pertama dan     Kedua?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)


6.    (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tompok-tompok matahari?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                            (2 markah)
    
    (b) Bagaimanakah tompok-tompok matahari mempengaruhi iklim di     sistem bumi-atmosfera?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


                                                                          (2 markah)

7.    Terangkan perbezaan di antara gelombang bahangan panjang dengan     gelombang bahangan pendek.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (4 markah)

8.    Senaraikan bentukbentuk tenaga yang wujud di dalam sistem             bumiatmosfera dan berikan satu contoh untuk setiap bentuk tenaga.

    (a)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (b)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (c)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (d)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (e)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (f)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (g)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (h)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
                                                               (8 markah)


9.    Apakah yang difahamkan dengan istilah Keseimbangan Hidrostatik?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
10.    Huraikan maksudnya istilah Angkatap Suria.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                (2 markah)

11.    Pada amnya hanya sebahagian kecil daripada jumlah tenaga sesuatu sinaran bahangan matahari yang menembusi atmosfera dapat diserap oleh permukaan bumi.  Kenapa begini?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (3 markah)

12.    Apakah yang menyebabkan langit pada waktu tengahari kelihatan biru     dan pada waktu senja kelihatan merah/kuning?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

SOALAN 13 15:    Huraikan secara ringkas prosesproses berikut:

13.    Albedo:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                         (2 markah)
14.    Penyerakan:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


                                                                          (2 markah)
15.    Serapan:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                       (2 markah)

16 (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan:
    (i) Sistem Kotak Hitam:    
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    (ii) Sistem Kotak Kelabu:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (iii) Sistem Kotak Putih:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                           (3 markah)
  (b)    Lukis Gambarajah contoh:
    (i) Sistem Morfologi:    
                                                                         (2 markah)
    (ii) Sistem lata:

                                                                         (2 markah)
    (iii) Sistem Proses-respon:
    


                                                                         (2 markah)
                                                                              
                                    (3 markah)

17.    Bincangkan secara ringkas faktorfaktor yang mengawal kadar penyerapan bahangan matahari oleh permukaan bumi.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (5 markah)
18.    Huraikan konsep-konsep berikut:
    
    (a)     Kabus bahangan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)
    (b)    Kabut wap
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    (c)    Awan kumulonimbus
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

    (d)     Kerpasan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    
    (e)    Kelembapan mutlak dan kelembapan bandingan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


                                                                          (2 markah)
    (g)    Embun
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    (h)     Penyejukan Adiabatik
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


                                                                          (2 markah)
    (i)    Sel Hadley
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

    (j)    Pejalwapan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

19.    Dalam gambarajah berikut, huraikan setiap fenomena yang berhuruf A     hingga L.
    (A)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


    (B)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


    (C)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


    (D)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (E)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (F)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


    (G)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (H)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


    (I)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (J)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (K)
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (L)
         ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                    (12 markah)

20.    Terangkan secara ringkas bagaimana sistem bumiatmosfera mencapai     satu seimbangan daripada segi taburan bahangan matahari yang tidak     sekata.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
21.    Apakah yang difahamkan dengan konsep "Peredaran Umum             Atmosfera"?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (3 markah)

22.    Lukis sebuah gambarajah untuk menunjukkan bagaimana lembapan berubahubah bentuk di dalam sistem bumiatmosfera.
-----------------------------------------------------+
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
+----------------------------------------------------
                                                      (4 markah)

23.    Bincangkan maksudnya nuklei peluwapan dan kepentingannya.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (4 markah)

24.    Secara ringkas senaraikan kepentingan angin dalam sistem bumi-        atmosfera:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (5 markah)

25.    (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan istilah sejatpeluhan?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

    (b)    Bagaimanakah Sejatan dan Perpeluhan diukur dalam lapangan?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

    (c)    Bincangkan faktorfaktor yang mengawal proses sejatan.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (4 markah)

26.    Terangkan secara ringkas daya-daya pergerakan jisim udara berikut:

    (a)    Daya Cerun Tekanan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (b)    Daya Koriolis  
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    (c)    Daya Sentripetal               
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (3 markah)
                                      
27.    Apakah yang difahamkan dengan fenomena Bayu Darat dan Bayu     Laut?    
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
   
28.    Huraikan Angin Geostropik.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                         (4 markah)


29.    Apakah Gelombang Rossby?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (3 markah)

30.    Huraikan Konsep-Konsep berikut:

    (a) Serakan Rayleigh
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)
    (b) Fotosfera
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    (c) Musim Peralihan Monsun
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    (d) Perenggan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                 (2 markah)
    (e) Angin Pasat
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    (f) Sinaran lampau-ungu
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)
    (g) Lapisan Ozon
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)
    (h) Hujan tiruan
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)
    (i) Gelungan Ekman
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                    (2 markah)
    (j) Doldrum
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (2 markah)

CINTAILAH ALAM SEKITAR
Prof. Madya Dr Chan Ngai Weng
30 Julai 1998
*******************************************************************

Nama (Huruf Besar):____________________________
Nombor Matrik:_________________________________

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan   
Semester I
Sidang 1998/99

HGF 223 CUACA DAN IKLIM

UJIAN

Tarikh: ...........1999
Tempat: DKA
Masa: 12.00-1.00 TH
(1 jam)

----------------------------------------------- Jawab SEMUA soalan. Kertas ini mengandungi 29 soalan dalam 14 muka surat. Di manamana yang sesuai lukiskan gambarajah dan peta lakar untuk membantu huraian anda.  Apa yang dikehendaki ialah huraian yang ringkas dan tepat dengan contohcontoh yang sesuai. Jumlah markah penuh ialah 100.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Terangkan konsep-konsep jasad hitam, jasad kelabu dan jasad putih.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                             (4 markah)

2.    Terangkan konsep Keseimbangan Hidrostatik:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

3.    Huraikan konsep-konsep berikut dan memberi satu contoh untuk setiap     konsep:

    Sistem Terbuka:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

    Sistem Tertutup:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    Sistem Terpencil:
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (3 markah)

4.    Apakah fungsi utama Lapisan Ozon?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                       (3 markah)

5.    Apakah yang difahamkan dengan Hukum Termodinamik Pertama dan     Kedua?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                               (2 markah)

6.    (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tompok-tompok matahari?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                (2 markah)

    (b) Bagaimanakah tompok-tompok matahari mempengaruhi iklim di     sistem bumi-atmosfera?
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
                                                                          (2 markah)

7.    Terangkan perbezaan di antara Gelombang Bahangan Panjang dengan     Gelombang Bahangan Pendek.
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

                                                                          (4 markah)

8.    Senaraikan bentukbentuk tenaga yang wujud di dalam sistem             bumiatmosfera dan berikan satu contoh untuk setiap bentuk tenaga.

    (a)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (b)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (c)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (d)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (e)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (f)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (g)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
    (h)    Tenaga _________________   Contoh _____________________
                                                               (8 markah)

9.    Apakah yang difahamkan dengan istilah Haba Pendam Lakuran?

    ------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

10.    Apakah maksud istilah Angkatap Suria?

    -----------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------
                                (2 markah)

11.    Pada amnya hanya sebahagian kecil daripada jumlah tenaga sesuatu sinaran bahangan matahari yang menembusi atmosfera dapat diserap oleh permukaan bumi. Kenapa begini?

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)

12.    Apakah yang menyebabkan langit pada waktu tengahari kelihatan biru dan pada waktu senja kelihatan merah/kuning?

    ------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
13.    Kenapakah semakin tinggi semakin sejuk walaupun semakin dekat matahari?

    ------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
14.    Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Penyerakan?

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
15.    Terangakn konsep Spektrum Elektromagnet:

    ------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

16 (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan:
    (i) Sistem Kotak Hitam:    
    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
    (ii) Sistem Kotak Kelabu:
    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------(iii) Sistem Kotak Putih:
    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------                                                                            (3 markah)
  (b)    Lukis sebuah Gambarajah untuk menunjukkan:

    (i) Satu Sistem Morfologi:    


                                                                         (2 markah)
    (ii) Kitaran Hidrologi:


                                                                         (3 markah)
    (iii) Pemindahan Tenaga Meridional:
    


                                                                         (4 markah)
                                                                              
17.    Bincangkan secara ringkas faktorfaktor yang mengawal kadar penyerapan bahangan matahari oleh sesuatu permukaan bumi.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (5 markah)
18.    Huraikan konsep-konsep berikut:
    
    (a)     Kabus bahangan

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (b)    Kabut wap

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (c)    Awan kumulonimbus

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (d)     Kerpasan

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (e)    Daya Pesongan
    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (g)    Sel Hadley
    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (h)     Penyejukan Adiabatik

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
    (i)    Sempadan Polar
    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

    (j)    Gelombang Rossby
    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
19.    Dalam gambarajah berikut, namakan setiap fenomena yang berhuruf A hingga L.


                                                                          (12 markah)

20.    Lukis satu gambarajah untuk menunjukkan agen-agen pemindahan haba sedunia dan cara-cara bagaimana proses pemindahan haba itu berlaku.

                                                                          (5 markah)

21.    Lukis sebuah gambarajah jaringan makanan untuk menunjukkan bagaimana tenaga matahari akhirnya dapat diserap dalam badan manusia.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
+---------------------------------------------------------------+
                                                      (4 markah)


22.    Bincangkan maksudnya nuklei peluwapan dan kepentingannya.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

23.    Secara ringkas senaraikan kepentingan angin dalam sistem bumi-atmosfera:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (5 markah)

24.    (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan istilah sejatpeluhan?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

    (b)    Bagaimanakah Sejatan dan Perpeluhan diukur dalam lapangan?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

    (c)    Bincangkan faktorfaktor yang mengawal proses sejatan.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

25.    Terangkan secara ringkas daya-daya pergerakan jisim udara berikut:

    (a)    Daya Cerun Tekanan

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    (b)    Daya Koriolis  

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    (c)    Daya Sentripetal               

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)
                                      


26.    Apakah yang difahamkan dengan fenomena Bayu Darat dan Bayu Laut?    

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
         
    
27.    Huraikan sudut zenit matahari:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)


28.    Apakah Arus Udara Jet:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)29.    Huraikan Konsep-Konsep berikut:

    (a) Kabus Bahangan

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)
    (b) Musim Antara Monsun

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)
    (c) Jerebu

    ---------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)
    (d) Angin Pasat

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

    (e) Sinaran lampau-ungu
    ---------------------------------------------------
    
    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                     (4 markah)

Prof. Madya Dr Chan Ngai Weng
Ogos 1999
**********************************************************************

No. Pendaftaran:    _________________________


UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan   
Semester II
Sidang 1995/96


HGF 323 KAJIKLIM

UJIAN

Tarikh: 26 Januari 1996

Masa: 1 jam


------------------------------------------------------------------- Jawab SEMUA soalan.  Di manamana yang sesuai lukiskan gambarajah dan peta lakar untuk membantu huraian anda.  Apa yang dikehendaki ialah huraian yang ringkas dan tepat dengan contohcontoh yang sesuai.  Jumlah markah penuh ialah 100.

* Buku ini mengandungi 16 muka surat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Apakah yang dimaksudkan dengan jasad hitam dan jasad kelabu?
    
    ---------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    --------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

2.    Huraikan Hukum StefanBoltzman.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

3.    Huraikan Hukum Wien.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

4.    Huraikan Hukum Planck.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

5.    Apakah yang difahamkan dengan Hukum Termodinamik Pertama dan Kedua?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

6.    Huraikan Spektrum Eletromagnet.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

7.    Terangkan perbezaan di antara gelombang bahangan panjang dengan gelombang         bahangan pendek.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

8.    Senaraikan bentukbentuk lembapan yang wujud di dalam sistem bumiatmosfera  dan     berikan satu contoh untuk setiap bentuk tenaga.

    (a)    Bentuk _________________   Contoh _____________________

    (b)    Bentuk _________________   Contoh _____________________

    (c)    Bentuk _________________   Contoh _____________________

    (d)    Bentuk_________________   Contoh _____________________

    (e)    Bentuk _________________   Contoh _____________________

    (f)    Bentuk _________________   Contoh _____________________

    (g)    Bentuk _________________   Contoh _____________________
                                                               (7 markah)

9.    Apakah yang difahamkan dengan istilah Keseimbangan Hidrostatik?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

10.    Huraikan maksudnya istilah Angkatap Suria.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------(2 markah)

11.    Pada amnya hanya sebahagian kecil daripada jumlah tenaga sesuatu sinaran bahangan     matahari  yang menembusi atmosfera dapat diserap oleh permukaan bumi.  Kenapa     begini?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

12.    Apakah yang menyebabkan langit pada waktu tengahari kelihatan biru dan pada waktu     senja kelihatan merah/kuning?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

SOALAN 13 15:    Huraikan secara ringkas prosesproses berikut:

13.    Albedo:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

14.    Penyerakan:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
15.    Serapan:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

16.    Pemantulan:

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)
                                    
17.    Bincangkan secara ringkas faktorfaktor yang mengawal kadar penyerapan bahangan     matahari oleh permukaan bumi.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (5 markah)
18.    Apakah yang dimaksudkan dengan:
    
    (a)     Sistem Terbuka

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    (b)    Sistem Tertutup

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    (c)    Sistem Terpencil

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)

19.    Dengan secara ringkas, terangkan taburan bahangan matahari di dunia.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)


20.    Terangkan secara ringkas bagaimana sistem bumiatmosfera mencapai satu         seimbangan daripada segi taburan bahangan matahari yang tidak sekata.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

21.    Apakah yang difahamkan dengan konsep "Kitaran Hidrologi"?


    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)

22.    Lukis sebuah gambarajah untuk menunjukkan bagaimana lembapan berubahubah bentuk di dalam sistem bumiatmosfera.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
¦                                                               ¦
+---------------------------------------------------------------+
                                                      (4 markah)


23.    Bincangkan maksudnya nuklei peluwapan dan kepentingannya.


    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

24.    Secara ringkas senaraikan beberapa jenis kumpulan awan.


    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (2 markah)


25.    (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan istilah sejatpeluhan?

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------


    (b)    Bincangkan faktorfaktor yang mengawal proses sejatan.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

26.    Terangkan secara ringkas prosesproses peluwapan berikut:

    (a)    Penyejukan Adiabatik

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    (b)    Penyejukan Alirlintang  

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    (c)    Penyejukan Bahangan               

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)
                                      

27.    (a)    Apakah yang difahamkan dengan proses perpeluhan?    

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
         
    
    (b)    Huraikan faktorfaktor yang mempengaruhi kadar proses perpeluhan.

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)


SOALAN 2835:  Tulis nota ringkas mengenai fenomena tersebut:

28.    Kelembapan Mutlak

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)

29.    Kelembapan bandingan

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)

30.    Embun

    ----------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)

31.    Takat Suhu Mengembun

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)


32.    Kadar Tukaran Suhu Sekitar

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (3 markah)

33.    Kadar tukaran Adiabatik

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

34.    Kabus dan Kabut

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (4 markah)

35.    Teori BergeronFindeisen


    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
                                                                          (5 markah)

Prof. Madya Dr. Chan Ngai Weng
26 Januari 1996

**********************************************************************

TUTORIAL-TUTORIAL

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

HGF 223: CUACA DAN IKLIM

TUTORIAL 1
    
Topik: Matahari, Pendekatan Sistem dan Bentuk-Bentuk Tenaga  

(1) Bincangkan kepentingan matahari sebagai sumber tenaga tunggal kepada sistem bumi-atmosfera.

(2) Huraikan perkaitan di antara matahari dengan cuaca dan iklim.

(3) Terangkan bagaimana bentuk-bentuk tenaga berubah di dalam sistem bumi-atmosfera.

(4) Apakah implikasi perubahan bentuk-bentuk tenaga?

(5) Apakah yang difahamkan dengan Pendekatan Sistem di dalam geografi fizikal?
    *Huraikan Sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terpencil.
    *Apakah perbezaan di antara sistem kotak hitam, sistem kotak kelabu dan
    sistem kotak putih?
    *Kenapa pentingnya mengkaji input dan output tenaga sesuatu sistem?
    *Apakah yang difahamkan dengan sistem morfologi, sistem lata, sistem proses-respon     dan ekosistem?
    * Bicangkan tentang "perubahan sistem" dan konsep "kestabilan sistem".

BahanBahan Bacaan

Chan, N. W. (1995), Asas Kaji Iklim, Dewan Bahasa dan Pustaka (Kuala Lumpur), Bab 1, m.s. 1-31.

Sham Sani (1983), Pengantar Cuaca dan Iklim, DBP (Kuala Lumpur), Bab 1 dan 2, m.s. 1-34. QC981.S528.

Strahler, A.N. (1978), Geografi Fizikal. John Wiley & Sons (New York), Bab 8, m.s 127-153.

Briggs, D. dan Smithson, P. (1985) Fundamentals of Physical Geography. Routledge, London. Bab 1, m.s. 8-15; bab 2, m.s. 15-17.

*****************************************************************************

TUTORIAL 2

(1) Apakah sebab terdapat taburan tenaga matahari yang berbeza-beza di merata tempat di dunia? Bagaimanakah kawasan-kawasan "sumber tenaga" dan kawasan-kawasan "benaman tenaga" dapat mencapai satu keadaan keseimbangan taburan tenaga bahangan sedunia?

(2) Apakah fenomena tompok-tompok matahari? Bagaimanakah fenomena ini dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di bumi? Adakah ianya mempengaruhi sistem semula jadi dan hal-hal yang lain?  

Bahan-bahan bacaan:

Chan, N. W. (1987) Geografi Fizikal. Pustaka DELTA Pelajaran Sdn Bhd (Petaling Jaya).  

Chan, N. W. (1995), Asas Kaji Iklim, Dewan Bahasa dan Pustaka (Kuala Lumpur).

Sham Sani (1983), Pengantar Cuaca dan Iklim, DBP (Kuala Lumpur). QC981.S528.

Strahler, A.N. (1978), Geografi Fizikal. John Wiley & Sons (New York).

Trewartha, G. (1970), Mengenal Iklim, DBP (Kuala Lumpur). Microfiche 734.

*******************************************************************

TUTORIAL 3

(1) Apakah daya-daya utama yang mempengaruhi tiupan Angin Monsun?

(2) Bincangkan bagaimana angin monsun dapat mempengaruhi iklim di Malaysia.

(3) Bincangkan bagaimana angin monsun dapat mempengaruhi aktiviti manusia di     Malaysia.

Bahan-bahan bacaan:

Chan, N. W. (1987) Geografi Fizikal. Pustaka DELTA Pelajaran Sdn Bhd (Petaling Jaya).  

Chan, N. W. (1990) Angin Monsun Dan Kemusiman Hujan Di Semenanjung Malaysia. Perantara 8(4), Ogos, m.s. 22-26.

Chan, N. W. (1990) Angin Monsun Dan Reliabiliti Hujan Di Pantai Timur, Semenanjung Malaysia. Ilmu Alam 19, m.s. 35-52.

Chan, N. W. (1995), Asas Kaji Iklim, Dewan Bahasa dan Pustaka (Kuala Lumpur).

Strahler, A.N. (1978), Geografi Fizikal. John Wiley & Sons (New York).

*******************************************************************

TUTORIAL 4

(1) Apakah yang dimaksudkan dengan "Kemerosotan kualiti alam sekitar"?

(2) Kini, kemerosotan kualiti alam sekitar telah berlaku di merata tempat di Malaysia. Bincangkan sebab-sebabnya dan berikan cadangan-cadangan bagaimana ianya dapat dikawal.

(3) Bincangkan bagaimana pembasmian hutan di Malaysia telah membawa kepada kesan-kesan negatif kepada alam sekitar.

Bahan-bahan bacaan:

Chan, N.W. (1987), Geografi Fizikal. Delta, Petaling Jaya.

Chan, N. W. (1995), Asas Kaji Iklim, Dewan Bahasa dan Pustaka (Kuala Lumpur).

Strahler, A.N. (1978), Geografi Fizikal. John Wiley & Sons (New York). mGB55.S8963

Consumers Association of Penang (1997), State of the Malaysian Environment. CAP, Penang.

Sham Sani (1993), Environment and Development in Malaysia. ISIS, Kuala Lumpur.

Vandana Shiva (1987), Forestry Crisis and Forestry Myths. A Critical Review of Tropical Forests: A Call for Action. World Rainforest Movement, Penang.

World Rainforest Movement (1990), Rainforest Destruction: Causes, Effects & False Solutions. World Rainforest Movement, Penang.

World Rainforest Movement & Sahabat Alam Malaysia (1990), The Battle For Sarawak's Forests. World Rainforest Movement & Sahabat Alam Malaysia, Penang.

INSAN (1994), Logging Against the Natives of Sarawak. Insan, Kuala Lumpur.

Consumers Association of Penang (1986), Development and the Environmental Crisis: A Malaysian Case. CAP, Penang.

*****************************************************************************
TUTORIAL 5  

(1) Apakah perbezaan di antara "Bahaya", "Bencana" dan "Melapetaka" alam?

(2) Buat satu pengelasan tentang bencana alam di dunia.

(3) Menurut seorang menteri kabinet, bencana tanah runtuh Genting Highlands pada bulan Julai 1995 yang mengorbankan 20 nyawa dan berpuluh-puluh kecederaan ialah "Takdir Tuhan". Bahaskan.

(4) Apakah sebab-sebab risiko dan pendedahan masyarakat manusia kepada Bahaya Banjir telah meningkat di bandar-bandar besar di Malaysia pada dekad-dekad kebelakangan ini?

(5) Apakah strategi-strategi utama untuk mencapai Pengurusan Bencana Banjir yang berkesan di Malaysia?

Bahan-bahan bacaan

Chan Ngai Weng (1997) CUACA, IKLIM DAN HIDROLOGI - PENGARUH DAN INTERAKSINYA DENGAN MANUSIA-ALAM SEKITAR: SATU KOLEKSI KERTAS KERJA OLEH CHAN NGAI WENG, 1981 - 1997, Pulau Pinang (Di Bahagian Rujukan Khas Perpustakaan USM)

Buku ini mengandungi makalah-makalah berikut yang perlu dibaca:

(1) Chan N W 1988 Bencana Kemarau Di Semenanjung Malaysia: Satu Kajian Tentang Cara-Cara Penyesuaian Petani Padi Sawah. Ilmu Alam 17, Mei, m.s. 61-79.    

(2) Chan N W 1994 Perkembangan Bidang Geografi. Dalam N W Chan et al. (Ed) Pengantar Geografi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s. 1-24

(3) Chan N W 1994 Tradisi Manusia-Alam Sekitar. Dalam N W Chan et al. (Ed) Pengantar Geografi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s. 25-62.

(4) Abd. Latif Ibrahim dan Chan N W 1995 Pola Min Hujan Tahunan, Musiman dan Bulanan di Negeri-Negeri Barat Laut Semenanjung Malaysia: Satu Analisis Statistik. Jurnal Kemanusiaan, 2, Disember, m.s. 95-116.

(5) Chan N W 1996 Kejadian Banjir Kilat di Kawasan Bandar-Bandar Besar di Malaysia: Sebab-Sebab Peningkatan Risiko dan Pendedahan Masyarakat Manusia kepada Bahaya Banjir, Perantara 14 (3), Jun, m.s. 8-16.

Kertas Kerja yang telah diserahkan kepada penerbit:

(6) Chan N W 1996 Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Takdir Tuhan, Fenomena Semula Jadi atau Ciptaan Manusia? Diserahkan kepada Utusan Malaysia pada 31 Oktober 1996.

(7) Chan N W 1996 Cuaca: Sumber atau Bahaya Alam?. Diserahkan kepada Ilmu Alam pada 2 November 1996.

(8) Chan N W 1997 Cuaca dan Iklim sebagai Sumber Alam: Satu Tinjauan Terhadap Peranan Manusia di dalam Kemerosotan Alam Sekitar, Khasnya daripada segi Pencemaran Udara dan kesan-Kesannya terhadap Perubahan Iklim. Jurnal Ilmu Kemanusiaan. Diserahkan pada bulan September 1996.

(9) Chan N W 1996 Pertukaran Iklim Global: Pemanasan Global atau Ketibaan Zaman Ais? Diserahkan kepada Utusan Malaysia pada 21 Disember 1996.

(10) Chan N W dan Wan Ruslan Ismail 1997 Impak Manusia Terhadap Sistem Hidrologi Di Malaysia. Diserahkan kepada Ilmu Alam pada 3 Januari 1997.

(11) Chan N W 1997 Strategi-Strategi Pengurusan Bencana Banjir di Semenanjung Malaysia: Satu Penilaian. Diserahkan kepada Jurnal Kemanusiaan pada 6 Mac 1997.  

(12) Chan N W 1996 Bandar dan banjir kilat. Utusan Malaysia, 17 Oktober, m.s. 7.  

(13) Chan N W 1996 Gabungan pendekatan cegah banjir. Utusan Malaysia, 18 Oktober, m.s. 7.

Buku-Buku Lain:
(14) Chan N W (1995) Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(15) Sham Sani (1982), Pembandaran, Iklim Bandar dan Pencemaran Udara. DBP (Kuala Lumpur).

(16) Sham Sani (1983), Pengantar Cuaca dan Iklim, DBP (Kuala Lumpur). QC981.S528.


*****************************************************************************************

TUTORIAL 6

(1) Kenapakah cuaca dan iklim perlu ditinjau sebagai satu "Sumber" alam?

(2) Apakah sebab-sebab berlaku fenomena jerebu? Bincangkan kesan-kesannya daripada segi: Social; Ekonomi; Alam Semula Jadi; lain-lain.

(3) Kenapa jerebu boleh menjadi sesuatu Bahaya dan bencana Alam?

Bahan-bahan bacaan

Chan Ngai Weng (1997) CUACA, IKLIM DAN HIDROLOGI - PENGARUH DAN INTERAKSINYA DENGAN MANUSIA-ALAM SEKITAR: SATU KOLEKSI KERTAS KERJA OLEH CHAN NGAI WENG, 1981 - 1997, Pulau Pinang (Di Bahagian Rujukan Khas Perpustakaan USM)

Buku ini mengandungi makalah-makalah berikut yang perlu dibaca:

(1) Chan N W 1988 Bencana Kemarau Di Semenanjung Malaysia: Satu Kajian Tentang Cara-Cara Penyesuaian Petani Padi Sawah. Ilmu Alam 17, Mei, m.s. 61-79.    

(2) Chan N W 1994 Perkembangan Bidang Geografi. Dalam N W Chan et al. (Ed) Pengantar Geografi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s. 1-24

(3) Chan N W 1994 Tradisi Manusia-Alam Sekitar. Dalam N W Chan et al. (Ed) Pengantar Geografi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s. 25-62.

(4) Abd. Latif Ibrahim dan Chan N W 1995 Pola Min Hujan Tahunan, Musiman dan Bulanan di Negeri-Negeri Barat Laut Semenanjung Malaysia: Satu Analisis Statistik. Jurnal Kemanusiaan, 2, Disember, m.s. 95-116.

(5) Chan N W 1996 Kejadian Banjir Kilat di Kawasan Bandar-Bandar Besar di Malaysia: Sebab-Sebab Peningkatan Risiko dan Pendedahan Masyarakat Manusia kepada Bahaya Banjir, Perantara 14 (3), Jun, m.s. 8-16.

Kertas Kerja yang telah diserahkan kepada penerbit:

(6) Chan N W 1996 Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Takdir Tuhan, Fenomena Semula Jadi atau Ciptaan Manusia? Diserahkan kepada Utusan Malaysia pada 31 Oktober 1996.

(7) Chan N W 1996 Cuaca: Sumber atau Bahaya Alam?. Diserahkan kepada Ilmu Alam pada 2 November 1996.

(8) Chan N W 1997 Cuaca dan Iklim sebagai Sumber Alam: Satu Tinjauan Terhadap Peranan Manusia di dalam Kemerosotan Alam Sekitar, Khasnya daripada segi Pencemaran Udara dan kesan-Kesannya terhadap Perubahan Iklim. Jurnal Ilmu Kemanusiaan. Diserahkan pada bulan September 1996.

(9) Chan N W 1996 Pertukaran Iklim Global: Pemanasan Global atau Ketibaan Zaman Ais? Diserahkan kepada Utusan Malaysia pada 21 Disember 1996.

(10) Chan N W dan Wan Ruslan Ismail 1997 Impak Manusia Terhadap Sistem Hidrologi Di Malaysia. Diserahkan kepada Ilmu Alam pada 3 Januari 1997.

(11) Chan N W 1997 Strategi-Strategi Pengurusan Bencana Banjir di Semenanjung Malaysia: Satu Penilaian. Diserahkan kepada Jurnal Kemanusiaan pada 6 Mac 1997.  

(12) Chan N W 1996 Bandar dan banjir kilat. Utusan Malaysia, 17 Oktober, m.s. 7.  

(13) Chan N W 1996 Gabungan pendekatan cegah banjir. Utusan Malaysia, 18 Oktober, m.s. 7.

Buku-Buku Lain:
(14) Chan N W (1995) Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(15) Sham Sani (1982), Pembandaran, Iklim Bandar dan Pencemaran Udara. DBP (Kuala Lumpur).

(16) Sham Sani (1983), Pengantar Cuaca dan Iklim, DBP (Kuala Lumpur). QC981.S528.

*****************************************************************************

TUTORIAL 7

(1) Manusia dan iklim: Siapakah yang lebih kuat mempengaruhi satu sama lain?

(2) Kenapakah unsur-unsur iklim di bandar jauh berbeza daripada unsur-unsur iklim di luar bandar? Dengan merujuk kepada contohcontoh tertentu, jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.

(3) Apakah yang dimaksudkan dengan "Pencemaran Udara"?  Bincangkan secara terperinci bagaimana pencemaran udara telah mempengaruhi cuaca dan iklim setempat.

Bahan-bahan rujukan:

Chan, N. W. (1987) Geografi Fizikal. Pustaka DELTA Pelajaran Sdn Bhd (Petaling Jaya).  

Chan, N. W. (1995), Asas Kaji Iklim, Dewan Bahasa dan Pustaka (Kuala Lumpur).

Chan, N. W. (1995), Natural and Human Use Systems Relating to Flood Hazards in Peninsular Malaysia. Laporan Penyelidiakan Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, Queensway, Enfield, Middlesex.

Chan, N. W. (1994), Perkembangan Bidang Geografi. Dalam N W Chan et al. (Ed) Pengantar Geografi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s. 1-24

Sham Sani (1980), The Climate of Kuala Lumpur Petaling Jaya Area Malaysia:  a study of the compact of urbanisation on local climate within the humid tropics. UKM Press (Bangi).  QC981.7.U7S528.

Sham Sani (1982), Pembandaran, Iklim Bandar dan Pencemaran Udara. DBP (Kuala Lumpur).

Sham Sani (1983), Pengantar Cuaca dan Iklim, DBP (Kuala Lumpur). QC981.S528.

Sham Sani (1984), Air Polution Studies in the Kelang Valley, Malaysia: Some policy implcations, Asian Geographer 3, m.s. 43-50.

Sham Sani (1989), Pembandaran dan Iklim. Syarahan Perdana Jawatan Profesor, UKM pada 4 November 1989, Penerbit UKM (Bangi).

Sham Sani (1995), Iklim Mikro: Proses dan Applikasi. DBP (Kuala Lumpur).

*****************************************************************************

TUTORIAL 8

(1) Dengan merujuk kepada contohcontoh tempatan dan luar negeri bincangkan bagaimana kepanasan telah mempengaruhi seni bina rumah dan bangunan.

Bahan-bahan bacaan:

Aronin, J.E. (1953), Climate and Architecture. Reinhold (New York). NA2541.A769.
    
Bedford, T. (1948), Basic Principals of Ventilation and Heating. (London).

Fry, E.M. (1964), Tropical Architecture in the dry and humid zones, Batsford (London).  NA2540.F946.

Givoni, B. (1976), Man, Climate and Architecture, Applied Science Publishers (London).  NA254.G5391.

Koenigsberger, O.H., Ingersoll, T.G., Mayhew, A. dan Szokolay, S.V. (1994), Manual Perumahan dan Bangunan Tropika. Penerbit Universiti Sains Malaysia (Pulau Pinang).

*****************************************************************************